1. Σε σύγκριση με νάρθηκες Invisalign που είχαν κατασκευαστεί προηγουμένως από υλικό ενός στρώματος (EX30). Σε μια μελέτη των Miller et al, με ενήλικες που μετρήθηκε ο πόνος την πρώτη εβδομάδα θεραπείας. Kevin Miller et al. «Μια σύγκριση των επιπτώσεων της θεραπείας με νάρθηκα Invisalign και της θεραπείας με σταθερή συσκευή κατά την πρώτη εβδομάδα θεραπείας.» American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Τόμος 131, Τεύχος 3, σελ. 302. e1-302.e9, Μάρτιος 2007.
  2. Based on a survey of n=2,752 Invisalign doctors who were asked, how much do you agree or disagree with the following statement: “Invisalign is the world’s most advanced digital orthodontic treatment system.” Doctors were surveyed in the USA, Canada, UK, Brazil, Germany, France, Spain, Italy, China, Japan, and ANZ. Data on file at Align Technology, as of July 10, 2020.
  3. Δεδομένα σε αρχείο της Align Technology στις 30 Σεπτέμβριος 2021.
  4. Με βάση τη χρήση 2 εβδομάδων.
  5. Brascher et al. Έρευνα ασθενούς σχετικά με τη θεραπεία Invisalign που συγκρίνει το υλικό SmartTrack με το προηγούμενο υλικό νάρθηκα. J Orofac Orthop (2016) 77:432–438.
  6. Ορισμένοι ιατροί Invisalign εξακολουθούν να λαμβάνουν αποτυπώσεις χρησιμοποιώντας μαλακό στόκο. Αυτές οι αποτυπώσεις στη συνέχεια σαρώνονται από τεχνικούς της Invisalign για να δημιουργήσουν την τρισδιάστατη εικόνα για χρήση στο λογισμικό ClinCheck και για την κατασκευή των ναρθήκων.